மூன்று வகை மனிதர்கள்நான் என் வாழ்வில் கண்ட மனிதர்களை மூன்று வகையாகப் பாகுபடுத்தி உணர்ந்திருக்கிறேன்..

இவ்வகைப்பாடுகளுள் நான் என்றும் மூன்றாம் வகை மனிதனாகவே இருந்திருக்கிறேன்..
இருக்க முயற்சித்து வருகிறேன்..
இதோ என் வகைப்பாடு.. இந்த இணைப்பில் காண்க..